Exactly Like You Sheet Music (Piano)

Ruth Etting

Exactly Like You Sheet Music

About this arrangement

Audio samples for Exactly Like You by Ruth Etting