Algemene voorwaarden

Omvang

1 Deze Algemene voorwaarden ('AV') zijn van toepassing op de registratie, de toegang tot en het gebruik van het web-gebaseerde 'OKTAV'-Platform ('Platform'). Deze AV gelden zowel voor het gebruik van de gratis functionaliteiten (indien van toepassing) als voor abonnementen. Daarnaast zullen de bepalingen inzake gegevensbescherming (afzonderlijk document) ook van toepassing zijn en moeten deze worden aanvaard voor registratie op en gebruik van het Platform.

2 De Verstrekker en beheerder van het Platform is OKTAV GmbH, een naamloze vennootschap gevestigd in Linz, Oostenrijk ('Verstrekker', voor impressum zie voettekst).

3 Het Platform is gericht op commerciële klanten ('B2B') en consumenten in de zin van § 1 KSchG (Oostenrijkse wet voor consumentenbescherming) ('B2C'). Toegang tot en gebruik van het Platform kan worden aangevraagd door natuurlijke of rechtspersonen ('Gebruikers', waarmee zowel naar de mannelijke als vrouwelijke term wordt verwezen) en vereist volledige en nauwkeurige opgave van de vereiste registratiegegevens. Verdere voorwaarde voor gebruik is dat deze Algemene voorwaarden en (afzonderlijke) bepalingen inzake gegevensbescherming worden aanvaard en voortdurend worden nageleefd.

4 Voor het aanmaken van een Gebruikersaccount is (op zijn minst beperkte) juridische capaciteit vereist. Het bestaan en de omvang van de juridische capaciteit wordt beoordeeld in overeenstemming met het recht dat van toepassing is op de Gebruiker. Indien nodig moeten de wettige voogden van een persoon die niet (volledig) juridisch bekwaam is hun toestemming kenbaar maken aan de Verstrekker.

5 Iedere overtreding van de AV of bepalingen inzake gegevensbescherming kan leiden tot het blokkeren of verwijderen van de Gebruikersaccount en/of uitsluiting van de Gebruiker van het Platform naar goeddunken van de Verstrekker. Claims van de betrokken Gebruiker tegen de Verstrekker als gevolg van een dergelijke maatregel zijn uitgesloten.

6 Aanvullende, afwijkende of tegenstrijdige algemene voorwaarden of andere contractuele bepalingen van de Gebruiker (ongeacht hun vorm) maken geen deel uit van het contract en worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Eventuele aanvullende overeenkomsten vereisen de schriftelijke bevestiging van de Verstrekker om geldig te zijn.

Gebruik, registratie, Gebruikersaccount

7 Het Platform is momenteel beschikbaar in een aantal landen. Toegang is alleen mogelijk vanuit deze landen. Omzeiling (bijvoorbeeld via een VPN-tunnel of soortgelijke technische methode) is niet toegestaan en kan resulteren in het blokkeren/verwijderen van een Gebruiker.

8 Het Platform kan gebruikt worden door een account aan te maken via een inlogmasker van het Platform ('Gebruikersaccount'). Het verstrekken van bepaalde gegevens is verplicht voor het aanmaken van een Gebruikersaccount (bijv. Gebruikersnaam, e-mailadres). Bij het maken van een Gebruikersaccount wordt de Gebruiker ook gevraagd een Gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen voor toekomstige toegang tot het Platform.

9 Het aanmaken van de Gebruikersaccount zelf is gratis. Sommige services zijn echter alleen beschikbaar tegen betaling.

10 De Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor om te zorgen dat de verstrekte gegevens te allen tijde volledig en correct zijn, en dient de gegevens indien nodig bij te werken. Bovendien is de Gebruiker verantwoordelijk om zijn of haar wachtwoord voor toegang tot het Platform geheim te houden en niet openbaar of toegankelijk te maken voor derden. De Verstrekker aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met ontoereikende veiligheid van een gekozen wachtwoord, verlies van het wachtwoord, misbruik of soortgelijk.

11 De Gebruikersaccount en/of rechten van de Gebruiker met betrekking tot het Platform zijn niet overdraagbaar. De Gebruikersaccount mag niet worden gebruikt voor doeleinden die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. Automatisch gegenereerde aanmeldingen, meerdere aanmeldingen of spamaanmeldingen zijn niet toegestaan. De Verstrekker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om dergelijke Gebruikersaccounts te blokkeren of te verwijderen. Claims van de betrokken Gebruiker tegen de Verstrekker als gevolg van een dergelijke maatregel zijn uitgesloten.

Functionaliteiten, abonnement

12 Het Platform is een online service voor amateurmuzikanten.

13 Het Platform stelt Gebruikers in staat om muziekpartituren te kopen tegen een vergoeding op basis van abonnement of on demand.

14 De Verstrekker berekent en biedt aanbevelingen op basis van algoritmen die passen bij de vaardigheid en de muzikale smaak van een Gebruiker. Feedback van de Gebruiker (bijvoorbeeld over het moeilijkheidsniveau of de muziekvoorkeuren) wordt hierin ook meegenomen. Voor dit doel worden Gebruikersgegevens verzameld en geëvalueerd. De Verstrekker behoudt zich het recht voor om deze Gebruikersgegevens door te geven aan samenwerkingspartners (zoals muziekuitgevers), maar dit gebeurt in anonieme vorm zodat het niet mogelijk is om conclusies te trekken over de individuele Gebruiker (zie ook de privacyverklaring).

15 Binnen het kader van het Platform kunnen verdere details van de Gebruiker ook opgeslagen en op een later tijdstip opgehaald worden, zoals niveau en voortgang met betrekking tot een instrument, muziekvoorkeuren en vergelijkbaar.

16 De volledige functionaliteit van het Platform is beschikbaar voor Gebruikers in de vorm van een abonnement tegen een vergoeding ('Abonnementscontract'). Deze Abonnementscontract lopen voor een kalendermaand of een jaar na afsluiting en kunnen op elk moment beëindigd worden – in geval van beëindiging eindigt het Abonnementscontract aan het eind van de geselecteerde termijn. De Verstrekker vergoedt geen perioden die gedurende deze periode niet worden gebruikt. De Gebruiker is zich ervan bewust dat in het geval van beëindiging de Gebruikersgegevens zullen worden verwijderd en niet langer toegankelijk zijn.

17 Abonnementscontracten kunnen ook worden onderbroken (indien aangeboden). In dit geval eindigt de verplichting tot betaling en de mogelijkheid tot toegang aan het eind van de kalendermaand waarin de onderbreking wordt aangevraagd. Dergelijke onderbrekingen zijn mogelijk tot een maximum van drie kalendermaanden. In dit geval blijven de Gebruikersgegevens (bijv. voortgang, muziekvoorkeuren) opgeslagen voor maximaal twaalf maanden vanaf het begin van de onderbreking.

18 Elk Abonnementscontract kan door slechts één Gebruiker worden gebruikt. Een overdracht is niet toegestaan tenzij er een speciale vorm van abonnement (zoals een gezinsabonnement, indien aangeboden) is afgesloten.

Vergoeding, betaling

19 Het gebruik van de functionaliteiten van het Platform (Abonnementscontract) is over het algemeen onderworpen aan een vergoeding. De kosten en betalingsvoorwaarden gepubliceerd op de website/het Platform of in een offertedocument zijn van toepassing. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin de prijzen van samenwerkingspartners van de Verstrekker voor het verstrekken van gegevensmateriaal veranderen (verhogen/verlagen) of in het geval van verandering van de kosten voor licentiemodellen waarvan de Verstrekker afhankelijk is. In geval van twijfel wordt voor de aangegeven prijzen ook een waardegarantie overeengekomen op basis van de 2015 Consumer Price Index (CPI) gepubliceerd door Statistik Austria of een index ter vervanging hiervan. De prijzen veranderen dus in lijn met de veranderingen in de CPI 2015, waarbij de respectievelijke kalendermaand van het sluiten van het contract door de Gebruiker als basis wordt genomen. Een mogelijke (ook herhaaldelijke) niet-toepassing van een indexcorrectie door de Verstrekker doet geen afstand van de onderliggende claim.

20 De Verstrekker accepteert de op het Platform aangegeven betaalmiddelen en behoudt zich het recht voor deze op een later moment te wijzigen. Momenteel is betaling mogelijk per creditcard, automatische incasso (SEPA) of PayPal. Tenzij anders vermeld zijn de gepubliceerde vergoedingen inclusief BTW. Facturen kunnen worden aangevraagd via het adres office@oktav.com. Voor identificatie en correcte toewijzing dient hiervoor hetzelfde e-mailadres te worden gebruikt dat de Gebruiker tijdens de registratie heeft opgegeven.

21 Binnen het kader van het Platform kunnen gratis diensten en aanbiedingen worden aangeboden die Gebruikers of bepaalde groepen Gebruikers in staat stellen bepaalde functionaliteiten van het Platform gedurende een bepaalde periode gratis of tegen een gereduceerd tarief te gebruiken ('Aanbiedingen'), zoals

De Verstrekker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te beslissen of dergelijke Aanbiedingen al dan niet worden toegekend. Er is hierop geen wettelijke claim mogelijk. Voorwaarden of beperkingen van dergelijke Aanbiedingen worden afzonderlijk bekendgemaakt.

22 De Verstrekker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de contractaanbiedingen van de Gebruiker (met betrekking tot toegang tot het Platform of het sluiten van een Abonnementscontract) te verwerpen of niet te aanvaarden zonder opgave van redenen en stelt de Gebruiker hiervan in kennis. Bovendien behoudt de Verstrekker zich het recht voor om zich uit de overeenkomst terug te trekken overeenkomstig § 918 van het Oostenrijks Burgerlijk Wetboek (ABGB), zelfs na het sluiten van de overeenkomst, indien de Gebruiker geen volledige betaling verricht zelfs na het vaststellen van een redelijke vrijwaringsperiode, als een reeds gedane overschrijving wordt teruggedraaid of als de betaling om andere redenen niet (volledig) door de Verstrekker wordt ontvangen.

Herroepingsrecht

23 Gebruikers die worden erkend als consumenten binnen de betekenis van § 1 van de Oostenrijkse wet voor consumentenbescherming (KSchG) hebben het recht een gesloten overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgave van redenen te herroepen of zich uit hun contractuele verklaring terug te trekken (§ 11 van de Oostenrijkse wet voor consumentenbescherming (FAGG)). Gebruikers die niet worden erkend als consument binnen de betekenis van § 1 van de Oostenrijkse wet voor consumentenbescherming hebben geen recht op dit herroepingsrecht. De herroepingsperiode begint op de dag van de contractverklaring.

24 Om het herroepingsrecht uit te oefenen stelt de Gebruiker de Verstrekker op de hoogte van het besluit om de overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per brief of e-mail). Hiervoor kan het in de bijlage bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping worden gebruikt, maar dit is niet verplicht.

25 Om aan de opzegtermijn te voldoen is het voldoende dat de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht wordt verzonden vóór het verstrijken van de herroepingsperiode.

26 Indien het contract wordt herroepen, zal de Verstrekker de Gebruiker alle ontvangen betalingen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de herroeping retourneren. Deze terugbetaling vindt plaats middels dezelfde betalingswijze die de Gebruiker in de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Recht met betrekking tot het Platform en de bijbehorende inhoud

27 De Verstrekker verleent de Gebruiker een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-licentieerbare licentie voor het gebruik van het Platform. Deze kan op elk moment worden ingetrokken in overeenstemming met deze AV en de bepalingen inzake gegevensbescherming.

28 Het Platform bevat elementen en inhoud die ten gunste van de Verstrekker of haar samenwerkingspartners beschermd zijn of kunnen worden beschermd (bijv. auteursrecht/dienstenbeschermingsrecht, handelsmerkrecht, octrooirecht, gebruiksmodellenrecht, modellenrecht, mededingingsrecht of andere normen). De Verstrekker en haar samenwerkingspartners behouden zich uitdrukkelijk alle rechten hierop voor. Het gebruik van deze elementen en inhoud (geheel of gedeeltelijk) en in het bijzonder hun duplicatie of 'reverse engineering' buiten het gebruikelijke en noodzakelijke gebruik van het Platform door de Gebruiker, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekker. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor de software (met uitzondering van open source-elementen), knowhow, merken, namen, handelsmerken, inhoud, lay-out, ontwerp en interface van de website en het Platform, databases, video's, foto's, teksten, bladmuziek en afbeeldingen. In het bijzonder is het de Gebruiker niet toegestaan het Platform of de daarin opgenomen elementen (in het bijzonder, maar niet uitsluitend, muziekpartituren) te gebruiken voor het maken van een eigen database of soortgelijke doeleinden.

29 Het Platform stelt Gebruikers in staat om toegang te nemen tot het Platform en bladmuziek in digitale vorm te gebruiken. Het offline opslaan (downloaden) van deze bladmuziekbestanden is niet mogelijk binnen het kader van een Abonnementscontract en is uitdrukkelijk verboden.

30 Op grond van het Abonnementscontract en de Platformtoegang kunnen Gebruikers ook een vooraf gedefinieerd aantal Bladmuziekstukken per kalendermaand afdrukken. De kosten van dergelijke afdrukken zijn opgenomen in de kosten van het Abonnementscontract en worden daarom in aanmerking genomen voor toepasselijke wettelijke en/of contractuele vereisten. Deze afdrukken zijn onderworpen aan dezelfde gebruiksvoorwaarden als de online inhoud, in het bijzonder met betrekking tot de voorwaarde dat ze door de Gebruiker alleen voor eigen doeleinden mogen worden gebruikt en niet doorgegeven mogen worden.

31 De bladmuziek die online beschikbaar is mag – zonder voorafgaande toestemming van de Verstrekker – door de Gebruiker uitsluitend voor eigen en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt en mag in het bijzonder niet worden doorgegeven aan derden, ongeacht of een dergelijke overdracht tegen betaling of kosteloos plaatsvindt.

32 De Verstrekker verleent de Gebruiker het beperkte, niet-licentieerbare en herroepbare recht om de bladmuziek voor eigen doeleinden te gebruiken, onder voorbehoud van volledige betaling van de tarieven.

Garantie, aansprakelijkheidsbeperking

33 Het Platform wordt in de huidige staat ter beschikking gesteld, zoals gezien ('as is'). De Verstrekker aanvaardt geen garantie of aansprakelijkheid voor (i) een bepaald kenmerk, geschiktheid of passendheid van het Platform, (ii) de ononderbroken of foutloze beschikbaarheid van het Platform, de mogelijkheid van toegang of interactie, (iii) transmissie, hardware-, software- of netwerkfouten, (iv) het verloren, beschadigd, onvolledig, gewijzigd of vertraagd verzenden van gegevens, (v) aanvallen of toegang door onbevoegde derden binnen het Platform of van buitenaf.

34 De Verstrekker is niet verplicht het Platform technisch verder te ontwikkelen of de services aangeboden onder het Platform uit te breiden.

35 In het bijzonder neemt de Verstrekker geen enkele garantie of verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat bepaalde muzieknotaties beschikbaar zijn of blijven binnen het kader van het Platform en/of dat ze gelijkelijk beschikbaar zijn in alle geografische gebieden. In het bijzonder kan het nodig zijn om toegang tot bepaalde muzieknotaties te beperken of deze van het Platform te verwijderen als gevolg van een wijziging in de rechtssituatie, de licenties verkregen door de Provider of het verstrijken van de licentieperiode. Het is de Gebruiker niet toegestaan claims in te dienen tegen de Verstrekker (in het bijzonder niet met betrekking tot een verlaging van de vergoeding of terugbetaling van reeds betaalde bedragen).

36 De Verstrekker behoudt zich het recht voor om de werking van het Platform op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te onderbreken (bijv. voor onderhoudswerkzaamheden, updates, enz.) of te beëindigen (bijv. als gevolg van een tijdelijke of permanente onderbreking van de levering van gegevens door derden aan de Verstrekker). De Gebruiker mag geen rechten opeisen of claims indienen jegens de Verstrekker als gevolg van een opschorting. Hetzelfde geldt voor onderbrekingen, op voorwaarde dat de levering van de diensten niet significant wordt geschaad.

37 De Verstrekker is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid of vertraging van uitvoering als gevolg van overmacht. Dit omvat omstandigheden die niet te voorzien en onvermijdelijk waren voor de Verstrekker en die niet binnen de invloedssfeer van de Verstrekker liggen, zoals in het bijzonder, maar niet uitsluitend, natuurrampen, oorlogszuchtige/terroristische activiteiten, industriële geschillen, blokkeringen, aanvallen op het Platform, servers of hardware/software, onderbrekingen in de energievoorziening of niet-levering door samenwerkingspartners. De Verstrekker wordt ontheven van haar verplichting tot uitvoering voor de duur van het geval van overmacht en is slechts weer verplicht uitvoering te bieden nadat het geval van overmacht volledig is beëindigd.

38 Voor zover de aansprakelijkheid van de Verstrekker volgens deze AV niet volledig is uitgesloten en voor zover wettelijk toegestaan, is de Verstrekker alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid en alleen voor typische en voorzienbare schade alsook alleen voor directe schade.

39 De aansprakelijkheid van de Verstrekker voor lichte nalatigheid, gevolgschade, indirecte schade of schade door derden, immateriële schade en winstderving is uitgesloten.

40 Voor zover de aansprakelijkheid van de Verstrekker feitelijk uitgesloten of beperkt is, zal dit ook gelden voor enige persoonlijke aansprakelijkheid van haar samenwerkingspartners alsmede hun organen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten en plaatsvervangende agenten van de Verstrekker.

Gebruikersinhoud

41 Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun eigen content te uploaden naar het Platform en bijvoorbeeld afspeellijsten te maken ('Gebruikersinhoud'). De Gebruiker is zich ervan bewust dat deze Gebruikersinhoud (of delen hiervan, volgens de instellingen van het Platform) door andere Gebruikers kan worden bekeken en dat andere Gebruikers afspeellijsten kunnen volgen. Dit maakt Gebruikersinhoud mogelijk toegankelijk voor een onbeperkt aantal personen.

42 De Verstrekker biedt slechts een forum voor dergelijke Gebruikersinhoud. De verantwoordelijkheid voor de Gebruikersinhoud (inclusief de titel/naam, beschrijving, opmerkingen en inhoud evenals de bijbehorende informatie) ligt uitsluitend bij de betreffende Gebruiker. De Verstrekker maakt de Gebruikersinhoud niet eigen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid, garantie of aansprakelijkheid voor de wettigheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid of vrijheid van rechten van derden. Gebruikersinhoud is met name niet onderworpen aan enig inhoudelijk of juridisch voorafgaand onderzoek, sortering of categorisering door de Verstrekker.

43 Gebruikersinhoud (inclusief de titel/aanduiding, beschrijving, opmerkingen en inhoud evenals de bijbehorende informatie) mag op geen enkel moment in strijd zijn met de toepasselijke wet of moraal en mag in het bijzonder geen inbreuk maken op enig administratief- of strafrecht, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen, racistisch, gewelddadig, schokkend, immoreel, aanstootgevend of vergelijkbaar zijn en mag geen Gebruiker, persoon, groep, religie, bedrijf, merk, product of vergelijkbaar bedreigen, discrimineren, openbaar maken, beledigen en/of misleiden.

44 De Verstrekker is niet verplicht Gebruikersinhoud te controleren op de wettigheid hiervan, maar behoudt zich het recht voor om, na kennisgeving door een derde partij die rechten claimt op Gebruikersinhoud en/of een (wettelijke) schending beweert, de bijbehorende Gebruikersinhoud (evenals kernschendingen) onmiddellijk te verwijderen of te blokkeren op zodanige wijze dat deze binnen het Platform tijdelijk of permanent niet meer waarneembaar is ('kennisgeving en verwijdering'). De Verstrekker is niet verplicht de toestemming van de derde partij en/of de vermeende (wettelijke) overtreding te controleren. In verband met een dergelijke maatregel heeft de Gebruiker geen recht op enige claims (in het bijzonder, maar niet uitsluitend, met betrekking tot schade) tegen de Verstrekker.

45 De Gebruiker garandeert, verzekert en waarborgt dat:

46 De Gebruiker verbindt zich ertoe de Verstrekker, haar samenwerkingspartners en -organen, werknemers en vertegenwoordigers, agenten en/of plaatsvervangende agenten van de Verstrekker en samenwerkingspartners volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen met betrekking tot alle aanspraken van derden die worden gemaakt in direct of indirect verband met Gebruikersinhoud (inclusief de titel/beschrijving en inhoud) of de overdracht, levering of het gebruik hiervan door de Verstrekker, andere Gebruikers of rechtsopvolgers/licentienemers tegen de Verstrekker en/of samenwerkingspartners (of -organen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten of plaatsvervangende agenten) in direct of indirect verband met Gebruikersinhoud. Dit omvat ook alle bijbehorende kosten (bijv. passende juridische verdediging).

47 Gebruikersinhoud die door de Gebruiker op het Platform is geplaatst kan door de Verstrekker worden hergebruikt, maar de Gebruiker blijft uiteraard de auteur (waar van toepassing) en eigenaar van de Gebruikersinhoud. Door de inhoud te verzenden/ter beschikking te stellen verleent de Gebruiker de Verstrekker kosteloos het niet-exclusieve recht, onbeperkt in tijd, ruimte en inhoud, om de Gebruikersinhoud te gebruiken voor alle huidig en toekomstig bekende soorten gebruik in alle media en in elk type procedure en hoeveelheid en om beperkte rechten aan derden te verlenen (bijvoorbeeld door middel van een sublicentie). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het recht om Gebruikersinhoud (en/of delen daarvan) te reproduceren, op te slaan, te distribueren, te verhuren, uit te lenen, weer te geven, over te dragen, publiekelijk te reproduceren en uit te voeren, publiekelijk beschikbaar te maken (draadloos of bedraad), te verbinden met vergelijkbare andere werken (synchroniseren), te bewerken, aan te passen en in te korten, te delen en te wijzigen en te gebruiken op de bovengenoemde manieren. Dit omvat in het bijzonder gebruik om het Platform te verbeteren.

OKTAV voor componisten

48 De Verstrekker staat Gebruikers toe om hun eigen composities beschikbaar te maken binnen het kader van het Platform. Hiervoor hebben deze Gebruikers recht op een vergoeding in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden gespecificeerd in het kader van het Platform en in het gespecificeerde bedrag. Verdere details worden gespecificeerd in een afzonderlijke overeenkomst tussen de Verstrekker en de Gebruiker. Er wordt gesteld dat de Verstrekker niet verplicht is Gebruikers een dergelijke overeenkomst aan te bieden en/of de levering van eigen composities toe te staan.

49 Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze composities onder Gebruikersinhoud vallen en daarom in het bijzonder onderworpen zijn aan de bepalingen van punt 41 tot en met 47 van deze AV.

Communicatie

50 De Gebruiker verleent zijn uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig met § 107 van de Oostenrijkse Telecommunicatiewet (TKG) om regelmatig informatie (bijv. over campagnes of updates) en reclameberichten van de Verstrekker te ontvangen, ook in elektronische vorm (e-mail). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met ingang voor de toekomst (office@oktav.com).

Koppelingen, aanbiedingen van derden

51 Het Platform kan links bevatten naar andere websites, reclame (bijv. in de vorm van banners of advertenties), aanbiedingen of dergelijke van derden ('Aanbiedingen van derden') die niet van de Verstrekker afkomstig zijn en niet door de Verstrekker worden beheerd. De Verstrekker aanvaardt de inhoud van de overeenkomstige Aanbiedingen van derden niet als eigen, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met dergelijke Aanbiedingen van derden en biedt geen garantie voor de aangeboden diensten, producten of informatie of voor het veilig/risicoloos oproepen of uitvoeren van de website die wordt betreden via de link. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het oproepen en gebruik maken van Aanbiedingen van derden en doet dit op eigen risico.

Toepasselijk recht, plaats van rechtsmacht, voorbehoud van wijziging, overig

52 Deze AV en bepalingen inzake gegevensbescherming zijn onderworpen aan het recht van de Republiek Oostenrijk, met uitsluiting van de collisieregels van internationaal privaatrecht. De exclusieve plaats van rechtsmacht in verband met alle juridische geschillen die direct of indirect voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden of bepalingen inzake gegevensbescherming, alsmede het Platform of de Software en het gebruik hiervan, is de bevoegde rechtbank van 4020 Linz. Dit geldt onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, in het bijzonder van toepassing zijnde consumentenbeschermingsbepalingen.

53 De Verstrekker behoudt zich het recht voor om de AV- en bepalingen inzake gegevensbescherming te wijzigen en de huidige versie beschikbaar te maken op het Platform en de Gebruikers daarvan naar eigen goeddunken op de hoogte te stellen. Het verdere gebruik van het Platform is dan gebaseerd op de gewijzigde versie van de AV/bepalingen inzake gegevensbescherming. Het staat Gebruikers echter vrij om hun Gebruikersaccount te deactiveren of te verwijderen indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de geldigheid van de gewijzigde AV/bepalingen inzake gegevensbescherming.

54 De Verstrekker behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de Gebruikers geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

55 Een schending (of een daarmee overeenstemmend vermoeden) van de rechten van derden (in het bijzonder, maar niet uitsluitend, intellectuele eigendomsrechten) vermeld in deze Algemene Voorwaarden dient door de Gebruiker te worden gericht aan het adres office@oktav.com. Idealiter moeten zoveel mogelijk details worden verstrekt voor identificatie en mogelijke verdere verwerking.

Bijlage

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Indien je het contract wenst te annuleren, kun je dit formulier invullen en terugsturen)

Naar

OKTAV GmbH
FN 484693i
Südtirolerstrasse 5
4020 Linz
office@oktav.com

Hierbij ontbind ik het door mij (*)/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende diensten (*)

Aangevraagd op (*)/ontvangen op (*)

Na(a)m(en)van consument(en)

Adres(sen) van consument(en)

Handtekening(en) van consument(en) (alleen voor papieren communicatie)

Datum

(*) Geef aan wat niet van toepassing is